Sakykla ir apaštalai

Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčios

Sakykla ir apaštalai

Sakykla

1. Virš sakyklos: Stogelis – baldakimas.

2. Ant jo Šv. Mykolo – Arkangelo skulptūra. Jis Dievo valios vykdytojas

3. Rankose laiko liepsnojantį kalaviją su kuriuo iš dangaus išmeta puikybės demonus ir atkariauja pasaulį Kristui.

4. Paskutinę Teismo dieną teisingumo svarstyklėmis svers mirusiųjų sielas pagal gerus ir blogus darbus.

Evangelistai
Šv. Morkus

1. Antras Evangelistas. Šv. Petro, Šv. Pauliaus bendražygis.

2. Jis vertėjų, raštininkų, batsiuvių, pynėjų globėjas.

3. Sergant niežais, Jo prašoma pagalbos.

Šv. Matas

1. Šventas Matas – muitininkas, Jo simbolis – angelas. Jis yra buhalterių, bankininkų, apskaitininkų, biržos maklerių ir mokesčių rinkėjų šventasis globėjas.

2. Jė­zus pa­ma­tęs Šventą Matą tarė: „Sek pas­kui ma­ne!“

3. Melskime apaštalo Mato užtarimo, kad Kristaus meilės dvasia būtų mūsų širdyje.

Šv. Lukas

1. Šv. Lukas trečios Evangelijos autorius – gydytojas tapytojas „žodžiais“. Pagrindiniai simboliai: jautis, plunksna, knyga, kurioje pavaizduotas Švč. Mergelės Marijos atvaizdas. 

2. Jį Dievas patepė Šventąja Dvasia, kad gydytų visus velnio pavergtuosius.

3. Globoja: gydytojus, mėsininkus, tapytojus, knygrišius.

Šv. Jonas

1. Šv. Jonas apaštalas – meilės Dievui, artimui reiškėjas. Jo simbolis – erelis.

2. Švč. Dva­sios švie­sos dė­ka skelbė: „Pra­džio­je bu­vo Žo­dis. Tas Žo­dis bu­vo pas Die­vą.“ „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“. Bū­tent šia gi­lia įžval­ga Jo­nas pra­dė­jo sa­vo Evangeli­ją. Bū­tent jis la­bai taik­liai api­bū­di­no Die­vą – „Die­vas yra mei­lė.“

3. Faktas tas, kad bažnyčia atsigręžia į evangeliją pagal Joną visuose svarbiausiuose liturginio gyvenimo įvykiuose – Jėzaus gimimo šventėje, pasirengime Jėzaus mirčiai ir Velykų džiaugsme – liudija ypatingą Jono evangelijos vertę.

4. Jonas dažniausiai vaizduojamas laikantis knygą ar taurę su gyvate. Jis yra teologų, rašytojų bei visų, prisidedančių prie knygų leidybos, globėjas.

Vištyčio regioninis parkas © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532