Skelbimai

Vištyčio regioninio parko direkcija

Siūlome darbą

Specialistui

Skelbimas teikti prašymus pretenduoti į specialisto pareigas patalpintas:

VALSTYBĖS TARNYBOS PORTALE

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 62987
Skelbimo data: 2020-01-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vištyčio regioninio parko direkcija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vištyčio regioninio parko direkcija
Pareigos: Specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.30
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Vištyčio regioninio parko direkcijos
direktoriaus Nerijaus Paškausko
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. P1-2VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vištyčio regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcijos) specialisto pareigybė priskiriama darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti dokumentų valdymą, finansų planavimą, išankstinę finansų kontrolę, turto valdymą ir priežiūrą, finansinių bei personalo administravimo dokumentų/informacijos priėmimą, sutikrinimą ir perdavimą, investicinių ir kitų projektų parengimą ir įgyvendinimą.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

4. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
4.2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas specialisto funkcijoms atlikti;
4.3. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą apskaitos tvarkymo srityje;
4.4. Mokėti:
4.4.1. Valstybinę kalbą, išmanyti Dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.4.2. Naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;
4.4.3. Valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook, PowerPoint;
4.5. Gebėti:
4.5.1. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5.2. Rengti direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;
4.5.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5.4. Dirbti komandoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Teikia nustatytais terminais Centralizuotai apskaitos įstaigai:
5.1. Direkcijos buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, nurodytus sutarties su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dokumentų ir informacijos sąraše, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;
5.2. Informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Direkcija (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad Direkcija gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), kitą informaciją, nurodytą sutarties su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dokumentų ir informacijos sąraše, nurodydami sumas ir kitą Direkcijos apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;
5.3. Rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Direkcijos apskaitos dokumentus, sąrašą;
5.4. Informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
6. Atlieka inventorizaciją Inventorizacijos taisyklių nustatyta tvarka;
7. Atlieka Direkcijos turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Direktoriui;
8. Teikia pasiūlymus Direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
9. Nustato Direkcijos turto likvidacinę vertę;
10. Dalyvauja priimant sprendimą dėl užsakovo atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
11. Parengia ir pasirašo Direkcijos turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
12. Nustato Direkcijos turto liekamųjų medžiagų vertę;
13. Nustato Direkcijos turto tikrąją vertę VSAFAS nurodytais atvejais;
14. Tikrina įrašus pinigų priėmimo kvituose su įrašais pinigų priėmimo kvitų žurnale;
15. Vykdo išankstinę finansų kontrolę;
16. Atlieka kitas Direktoriaus pavestas atlikti funkcijas, kiek tai susiję su apskaitos organizavimu.
17. Planuoja asignavimų darbo užmokesčiui poreikį;
18. Rengia Valstybės biudžeto lėšų programų, pajamų įmokų programos sąmatas, kitų lėšų naudojimo sąmatas, reikalui esant, jas tikslina;
19. Analizuoja finansinių išteklių panaudojimą bei teikia pasiūlymus direktoriui dėl jų panaudojimo gerinimo;
20. Tvarko Direkcijos turto nuomos, panaudos ir pasaugos teise valdomo turto apskaitą;
21. Dalyvauja sudarant investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
22. Dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus;
23. Pildo Direkcijos tarnybinių automobilių kelionės lapų apskaitos žurnalą, tikrina kelionės lapų užpildymo teisingumą bei degalų sunaudojimo atitikimą patvirtintai kuro normai; rengia degalų sunaudojimo ataskaitas;
24. Išrašo Direkcijos teikiamų paslaugų sąskaitas faktūras;
25. Teikia Centralizuotai personalo administravimo funkcijas vykdančiai įstaigai dokumentus numatytus Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos apraše dėl:
25.1 Konkursų organizavimo ir paskelbimo valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
252. Darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;
25.3. Atostogų suteikimo, pratęsimo, perkėlimo;
25.4. Darbuotojų kasmetinio vertinimo;
25.5. Tarnybinių nuobaudų skyrimo ir darbo drausmės pažeidimo;
25.6. Darbo užmokesčio priedų, priemokų, premijų, pašalpų skyrimo ir personalo skatinimo;
25.7. Leidimų dirbti kita darbą, pagal sutartį;
25.8. Tarnybinių komandiruočių;
25.9. Praktikos atlikimo įstaigoje;
26. Pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytais terminais pateikia Centralizuotai personalo administravimo funkcijas vykdančiai įstaigai;
27. Užtikrina raštvedybos tvarkymą Direkcijoje, vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus, teikia metodinę paramą šiais klausimais įstaigos darbuotojams;
28. Rengia ir teikia derinimui dokumentacijos planą;
29. Formuoja Direkcijos bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, ruošia bylas ir perduoda archyviniam saugojimui į Direkcijos archyvą;
30. Rengia įsakymų projektus tvarkomosios – organizacinės veiklos klausimais ir teikia juos Direktoriui;
31. Direktoriaus pasirašytus įsakymus registruoja įsakymų registruose;
32. Vykdo kitus Direktoriaus nenuolatinio pobūdžio nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

33. Šias pareigas einantis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Vištyčio regioninio parko direktoriui.
___________

Susipažinau ir sutinku:

Specialistas ________________________________________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)

______________
Data

Informacija apie įstaigą: Išsamesnė informacija tel. 8 342 63532, el.paštu: n.paskauskas@vistytis.lt, direktorius Nerijus Paškauskas. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato). Darbo vieta: Vištyčio regioninio parko direkcija, Vytauto g.8, Vištytis, Vilkaviškio r. sav.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Vištyčio regioninio parko direkcija © 2018 Visos teisės saugomos.         Vytauto g. 8, Vištytis, LT-70346 Vilkaviškio r.   tel. +370 342 63532